នីតិវិធីក្នុងការស្នើសុំព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

សូម Login ទៅក្នុង Username និង Password ខាងលើ ដោយយកលេខទូរស័ព្ទលេខរៀងទី១ នៃបញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជិតដែលរោងចក្រ
សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងផ្ញើមកក្រសួងនាចុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងការប្រើសេវា online នេះ សូមទំនាក់ទំនង៖
លោក ផេង សុភាត
012 988 418
លោក លាង សុភ័គ
099 883 358
កញ្ញា នួន អមរា
011 848 486
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖
លោក ម៉ាញ ណារិទ្ធ
087 525 656
លោក ខេម ប៊ុនឈាន
012 436 143
លោក ហួន សុខភានាថ
089 676 821
លោក ឌីម ឧត្តម
092 208 797
លោក ខៀវ សាវុធ
017 567 887

សម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធការបេីកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សូមទាក់ទង
ធនាគារឯកទេសវីង៖ 023 999 989 / 012 999 489