ទាញយកគំរូបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពកម្មករនិយោជិត

នីតិវិធីក្នុងការស្នើសុំព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ
* ការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារត្រូវមានរយៈពេលយ៉ាងតិចចំនួន ៧ថ្ងៃ ក្នុង១ខែ
* ប្រាក់ឧបត្ថម្ភព្យួរកិច្ចសន្យាការងារត្រូវផ្តល់ជូនទៅតាមចំនួនថ្ងៃដែលត្រូវបានព្យួរក្នុងខែនីមួយៗ

សូម Login ទៅក្នុង Username និង Password ខាងលើ ដោយយកលេខទូរស័ព្ទលេខរៀងទី១ នៃបញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជិតដែលរោងចក្រ
សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងផ្ញើមកក្រសួងនាចុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងការប្រើសេវា online នេះ សូមទំនាក់ទំនង៖
លោក លាង សុភ័គ
099 883 358
លោក នុត សីហា
012 881 982
លោក ស៊ុន វាសនា
010 559 899
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖
លោក ខេម ប៊ុនឈាន
012 436 143
លោក ម៉ាញ ណារិទ្ធ
087 525 656
លោក ឌីម ឧត្តម
092 208 797
សម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធការបេីកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សូមទាក់ទង
ធនាគារឯកទេសវីង៖ 023 999 989 / 012 999 489