នីតិវិធីក្នុងការស្នើសុំព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

សូម Login ទៅក្នុង Username និង Password ខាងលើ ដោយយកលេខទូរស័ព្ទលេខរៀងទី១ នៃបញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជិតដែលរោងចក្រ
សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងផ្ញើមកក្រសួងនាចុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងការប្រើសេវា online នេះ សូមទំនាក់ទំនង៖
លោក ងួន សទ្ធី
017 300 708
លោក លាង សុភ័គ
099 883 358
កញ្ញា បេន ល័ក្ខណា
012 752 745
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖
លោក ម៉ាញ ណារិទ្ធ
087 525 656
លោក ខេម ប៊ុនឈាន
012 436 143
លោក ហួន សុខភានាថ
089 676 821
លោក ឌីម ឧត្តម
092 208 797
លោក ខៀវ សាវុធ
017 567 887